vrijdag , december , 02 2022

Gebruik onder voorbehoud: contacteer de diensten voor de zekerheid

Elke maand publiceren we een tip met alle actuele deadlines voor de volgende maand. Deze kan je hier raadplegen.

Administratieve kalender voor land- en tuinbouw (onder voorbehoud)

 

Map in Administratie

Voorlichters overheid

JANUARI

01 januari

Meterstanden van het water (mestbankaangifte)

VMM

Opnemen stocks dierlijke mest

Adviesdienst VLM

Afsluiten bedrijfseconomische boekhouding Landbouwmonitorings netwerk

15 januari

Spreiden stalmest toegestaan in alle gebieden.

Storting bedrijfsvoorheffing met betrekking tot het seizoenloon

Belastingaangifte forfaitaire land- en tuinbouwinkomsten

Adviesdienst VLM

 

20 januari

Trimesteriele BTW- aangifte (handelingen van oktober/ november/ december)

 

31 januari

Non- food (kopie contract wintergewassen door de inzamelaar)

Energiegewassen(kopie contract wintergewassen door eerste verwerker)

Hoofdbestuur van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en Inkomensbeheer

Bevestigen status geregistreerd gebruiker van biociden uit het gesloten circuit FOD Volksgezondheid, veilligheid van de voedselketen en leefmilieu

FEBRUARI

01 februari

Spreiden mest op grasland in algemeen gebied

Adviesdienst VLM

15 februari

Raadplegen bedrijfsstatus en eventuele maatregelen in het kader van de

Nitraatresidumeting (op het Mestbankloket)

Derogatieaanvraag (via Mestbankloket)

Aanvraag verhoogde bemesting (via Mestbankloket)

Opmaak bemestingsplan (voor bedrijven die derogatie toepassen)

Adviesdienst VLM

16 februari

Mestbankaangifte op papier

Spreiden van mest in alle gebieden op grasland en akkerteelten toegestaan

Adviesdienst VLM

28 februari

Indienen van de fiche 281.10 en opgave 325.10 (werknemers).

Indienen overdracht premierechten zoogkoeien.

Zoogkoeienpremie (Herziening premierechten)

 

MAART

1 Maart

Slachtpremie voor kalveren (Aanvraagformulier per kalf of per groep kalveren met eenzelfde slachtdatum en geslacht in België of en een andere EU- lidstaat)

 

13 maart

Aangifte water VMM

Integraal milieuverslag

Aangifte van de afvalwater- en grondwaterheffing.

Integraal milieuverslag

VMM website

15 maart

Mestbankaangifte online

Adviesdienst VLM

31 maart

Indienen jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Jaarlijkse opgave van afnemers belastingplichtigen (BTW- listing)

 

APRIL

1 april

Opmaak jaarverslag milieucoördinator

 

10 april

Voorafbetaling belastingen

 

20 april

Trimesteriele BTW- aangifte (handelingen van januari/ februari/ maart)

 

21 april

Verzamelaanvraag
Bevestiging derogatieaanvraag en verzamelaanvraag (via e-loket Departement Landbouw en Visserij)

 

30 april

Fiches 281.20 = de loonfiches

Aanvraag tot terugbetaling van voorafbetalingen belastingen ()

Jaaruitslag 2004 van de V.R.V.

Non-food aangifte niet-voedingsgewassen - Model 1 en/of Model 2

Faunabraak Origineel contract of verklaring

Gedroogde voeders Kopie contract

Energiegewassen afzonderlijk oppervlakteaangifte-formulier

Energiegewassen Origineel contract (of verbintenis).

Energiegewassen Kopie van contract moet door de inzamelaar ingediend worden.

 

MEI

01 mei

Afsluiten bedrijfseconomische boekhoudingen

Landbouwmonitoringsnetwerk

02 mei

Indienen verzamelaanvraag

Indienen contract verwerking zomergewassen non-food braak en energiegewassen.

Non- food op braak (origineel contract/ verbintenisverklaring of aangifteformulier)

Energiegewassen (origineel contract/ verbintenisverklaring)

Gedroogde voeders (verzamelaanvraag)

Buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij

 

Non- food (kopie contract zomergewassen door inzamelaar)

Energiegewassen (kopie contract zomergewassen door eerste verwerker)

Hoofdbestuur van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en Inkomensbeheer

31 MEI

Bedrijfstoeslag

Agromilieumaatregelen

Non- food op braak (wijzigingen van contracten)

Energiegewassen
(wijziging van contracten)

Buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij

30 mei

Non-food aanhangsels van eventuele contracten

 

15 mei

Indienen van aanvraag voor de keuring van percelen bestemd voor de productie van zaailijnzaad en pootgoed

 

31 mei

Indienen van wijzigingen aan verzamelaanvraag voor campagne 2010 zonder penalisatie

Wijziging verzamelaanvraag milieumaatregelen (mech. onkruidbestrijding)

Hop: Specifieke verzamelaanvraag

Energiegewassen aanhangsels contract

Indienen van wijzigingen aan verzamelaanvraag voor campagne 2010

Zaaizaad: lijnzaad en speltzaad (steunaanvraag oogst)

Buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij

JUNI

1 juni

Aanvraag vrijstelling als focusbedrijf (via Mestbankloket)

Uiterste datum om aanvraag verhoogde bemesting in te trekken (via Mestbankloket)

 

25 juni

Indienen steunaanvraag productie zaaizaden

 

30 juni

Indienen van de fiche 281.50 = commissies, ereloon

Indienen van de opgave fiche 325.20

Aangifte vennootschapsbelasting en personenbelasting

 

JULI

2 juli

Zaaizaad: lijnzaad en speltzaad (vermeerderingscontract- of aangifte)

Buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij

10 juli

Voorafbetaling belastingen

 

15 juli

Aangifte bedrijfsvoorheffing bestuurder- zaakvoerder

 

20 juli

Trimesteriele BTW- aangifte (handelingen van april/ mei/ juni)

 

24 juli

Neerlegging Jaarrekening vennootschap bij Nationale Bank

 

AUGUSTUS

15 augustus - 31 augustus

Maaien op braakpercelen.

 

31 augustus

Neerlegging jaarrekening (boekjaar 31/12)

Aanvraag nieuwe fosfaatklasse (formulier + bijlagen aan de VLM bezorgen)

 

SEPTEMBER

01 september

Verbod spreiden mest in Kwetsbare gebieden Water - Natuur - Ecologisch waardevol agrarisch gebied.

Adviesdienst VLM

14 september

Verwerkingspremie vezelvlas en vezelhennep (aankoop- verkoopcontract)

Buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij

15 september

Verbod spreiden mest Algemeen gebied én in kwetsbaar gebied - Fosfaatverzadigd.

www.boerenopeenkruispunt.be/Projecten/Administratieproject/10ALVinspectiemapSteunlandbouw

 

20 september

Verwerkingspremie vezelvlas en vezelhennep (Afzonderlijke steunaanvraag verwerkingspremie)

 

30 september

Aanvraag zoogkoeienpremie

Aangifte vennootschapsbelasting 

Uiterste datum verhandeling MVC's (via Mestbankloket)

 

OKTOBER

1 oktober

Start staalnameperiode nitraatresidu (bodemstalen)

 

10 oktober

Voorafbetaling belastingen

Federale overheidsdienst Financiën

15 oktober

Aangifte bedrijfsvoorheffing bestuurder- zaakvoerder

 

15 oktober

Non- food (leveringsaangifte door inzamelaar)

Energiegewassen (leveringsaangifte door eerste verwerker)

Hoofdbestuur van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en Inkomensbeheer

20 oktober

BTW- kwartaalaangifte (handelingen van juli/ augustus/ september

 

31 oktober

Non -food op braak (oogstaangifte)

Energiegewassen (oogstaangifte)

Aangifte personen belasting

Buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij

NOVEMBER

02 november

Non-food oogstaangifte.
Hop Specifieke steunaanvraag hop.
Energiegewassen oogstaangifte + aangifte van de geleverde hoeveelheid.

 

7 november

Groenbedekking (wijzigingenformulier)
Faunabraak (Origineel contract + aangifteformulier)

Buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij

15 november

Laatste dag staalnamecampagne nitraatresidu

Adviesdienst VLM

16 november

Verbod spreiden stalmest in alle gebieden.

Adviesdienst VLM

DECEMBER

15 december

Laatste dag voor aanvraag deelnameverklaring voor de Premie behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij 2018

Laatste dag voor aanvraag deelnamerverklaring aanvragen voor de premie voor het produceren van vleeskalveren 2018

Dep. Landbouw & Visserij

Dep. Landbouw & Visserij

18 december

aanvraag investeringssteun en steun voor ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven

aanvraag overnamesteun jonge landbouwers

Dep. Landbouw & Visserij

Dep. Landbouw & Visserij

20 december

Aangifte bedrijfsvoorheffing bestuurder- zaakvoerder
Voorafbetaling belastingen

 
31 december

Laatste dag voor het melden van inscharingspercelen in het kader van de premie voor behoud gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de agromilieuverbintenissen voor behoud lokale rundvee- en schapenrassen

Laatste dag voor het indienen van wijzigingen voor de registratie van de nateelt (andere dan EAG-groenbedekker)

Dep. Landbouw & Visserij

Dep. Landbouw & Visserij

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43