vrijdag , december , 02 2022

aanmelden homepage

Ik we​ns hulp

Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt:

Ja, ik wens hulp

Of bel gratis 0800 99 138
Of 09 330 67 43

Vraag ondersteuning van je voorlichter om dit in te vullen

8. Documenten betreffende de mestbank

8.1 Identificatie van aangifteplichtige

Uitleg Wie moet zich laten identificeren?
Formulier Verklaring over de vrijstelling van de aangifteplicht
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier Mestbankloket
Opleiding hierover Buitendienst Markt- en Inkomensbeheer ALV

8.2 De nutriëntenemissierechten

Uitleg Toegekende NER
Overname van NER-D
Bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking
Formulier Formulier toegekende NERS
Omrekeningstabel van dieren naar NER-D
Melding van de overgang van nutriëntenemissierechten door erfopvolging
Aanvraag overname van NER-D (nutriëntenemissierechten-dieren)
Aanvraag bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking.
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier Mestbankloket
Opleiding hierover Bedrijfsbegeleiders Mestbank

8.3 Dierlijke productie mest

Uitleg Normen en richtwaarden 2017
Bepaling van de gemiddelde rundveebezetting
Mestuitscheidingsbalans
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier Mestbankloket
Opleiding hierover Bedrijfsbegeleiders Mestbank

8.4 Aanwenden van mest op gronden

Uitleg

Bemestingsnormen Normen en richtwaarden 2017
Bemestingsplan en -register / Toelichting
Uitrijregeling

Uitrijtool: wanneer mag je wat uitrijden? 

Emissiearme aanwending
Verhoogde bemesting tuinbouw
Derogatie

Formulier Bemestingsplan en -register
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier BASsistent perceelsbemesting 2010
Mestbankloket
Opleiding hierover Adviseurs Mestbank

8.5 Staalname en analyse nitraatresidu

Uitleg Staalname en analyse nitraatresidu
Formulier ..........
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier Mestbankloket
Opleiding hierover Bedrijfsbegeleiders Mestbank

8.6 Aan- en afvoer van mest

Uitleg Burenregeling
Inscharing
Mestafzetdocumenten via erkend vervoerder
Mestanalyse
Overzichtsrapporten: 3 x per jaar
In- en uitvoer
Formulier Formulieren Burenregeling
Formulier Inscharingscontract
Mestafzetdocument afgeleverd door transporteur
Mestanalyses
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier Mestbankloket
Opleiding hierover Bedrijfsbegeleiders Mestbank

8.7 De aangifte

Uitleg Hoe vul je de mestbankaangifte in?

Toelichting VLM

Formulier

Dierenregisters

Register van de Dierlijke Productie 2017
BASsistent mestproductie
Attesten geleverde voeders
Gebruikte kunstmeststoffen

Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier Mestbankloket
Opleiding hierover Bedrijfsbegeleiders Mestbank

8.8 Auditrapport

Uitleg Wanneer is er een audit?
Formulier Checklist van de Audit
Voorbeeld ingevuld formulier ..........
Online formulier Mestbankloket
Opleiding hierover Bedrijfsbegeleiders Mestbank

Work in progress

Op veel bedrijven ontdekken we dat de administratieve last zwaar om dragen is. Daarom zoeken we constant naar hulpmiddelen om deze problemen te helpen oplossen.

Het inventariseren van de administratie in land- en tuinbouw is moeilijk en complex. Dit is een werk van lange adem: we weten niet eens of we er ooit in slagen om dit project af te maken. 

Gebruik onder voorbehoud

In principe raden we iedereen aan om te rade te gaan bij professionele dienstverleners. De enige reden waarom we er zelf proberen zich op te krijgen, is dat er een aantal boeren en tuinders zijn, die geen toegang meer hebben tot deze dienstverlening.

Omdat de kans op fout niet gering is, vragen we om de geboden informatie met de nodige zorg te bekijken. Er kan geen aansprakelijkheid geclaimd worden door het gebruik van deze informatie. Het advies van een erfbetreder of vriend of collega of familielid is wellicht nog beter.

Ben je bereid om ook je collega's te helpen?

Voor ieder item zoeken we een handleiding, een blanco formulier, een voorbeeld van een ingevuld formulier, een online formulier en adressen waar je er opleiding over kan volgen. 

Je kan ons helpen door hieraan mee te werken:

  • Stuur ons de handleidingen door of links naar handleidingen op het internet.

  • Stuur ons een leeg (blanco formulier door)

  • Fax of mail een ingevuld exemplaar: we garanderen dat we de identificatie gegevens en persoonlijke gegevens onleesbaar gaan maken.

  • Ken je een link van een online formulier?

  • Waar kunnen we collega's naartoe sturen voor een opleiding?

  • Ben je zelf bereid om collega's te helpen bij hun administratie? Meld je dan aan als vrijwilliger.
    Het is niet de bedoeling dat je als vrijwilliger papieren invult. Nadat alles geordend is, kan de adviesvrager terecht bij professionele dienstverleners.

Contactgegevens: vzw Boeren op een Kruispunt, Brouwerijstraat 1, 9880 Aalter, e-mail: info@boerenopeenkruispunt.be, tel 0800 99 138

Samen doen wat we alleen niet kunnen.